Υπηρεσίες

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μυτιλήνης και άλλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ενώσεών τους, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ευημερία και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους

Ειδικότερα, η Εταιρεία παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων Υποδομής

Μπορεί να καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων, τη διακήρυξη της δημοπρασίας την επίβλεψη, την πληρωμή

 Χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών

Ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή,  αειφόρος διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας 

Χάραξη και η εφαρμογή δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας

Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.

Δράσεις προώθησης βιώσιμης ανάπτυξης

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. προσέλκυση επενδύσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην:

  • αστική ανάπλαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών & επισκεπτών
  • αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας & των κοινόχρηστων χώρων
  • ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων για την προστασία των ευάλωτων πολιτών
  • στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας
  • στήριξη και αξιοποίηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων
  • ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Δράσεις στήριξης & ανάδειξης του τοπικού πολιτισμού

Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Και γενικότερα κάθε άλλη υπηρεσία συναφή ή αναγκαία συμπληρωματική ή υποβοηθητική των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενη ή εξειδικευόμενη στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.